Home » Aktuálna ponuka tréningov » Ponuka tréningov » Leadership – Vedenie ľudí

Leadership – Vedenie ľudí

Stroje sa riadia, ľudia sa vedú.

Ciele tréningu

Naučiť sa riadiť seba a svoj čas, naučiť sa riadiť a využiť potenciál členov tímu tak, aby tím pracoval efektívne a dosahoval výborné výsledky.

Posilniť sebavedomie manažéra.

Využiť holistický princíp riadenia.

Cieľová skupina

Manažéri, vedúci oddelení, vedúci projektov, koučujúci manažéri, nadriadení, podriadení, ktorí sa pripravujú na manažérske pozície. Všetci, ktorí vedú ľudí a chcú sa naučiť, ako správne komunikovať s okolím a viesť svoj tím.

Rozsah

Tri dni.

Témy tréningu

Manažér a líder

Osobnostná typológia – ako efektívne využiť potenciál člnov tímu

Komunikácia – neverbálna a verbálna (aktívne počúvanie, otázky, reflexia, námietky)

Telefonická a e-mailová komunikácia

Riešenie konfliktných situácií, vyjednávanie

Úspešný líder – situačné riadenie tímu a členov tímu s prihliadnutím na ich zručnosti, pripravenosť a motiváciu, pracovné štýly

Koučujúci prístup v praxi manažéra

Vedenie hodnotiacich pohovorov (hodnotenie, pochvala, pokarhanie)

Príprava a vedenie porád

Motivácia

Plánovanie času

Stres manažment

Aktuálny termín a miesto: 3 dni

Podľa požiadavky

Cena

440 € s 20% DPH

Na tréning sa môžete prihlásiť na adrese martinovicova@edwell.sk.

Top