Home » Balance Management » Balance Management

Balance Management

Balance Management prináša do oblasti rozvoja jednotlivcov a tímov kvalitné produkty určené pre objektívne meranie stereotypov. Samotné meranie je postavené na prirodzenej interakcii na jednotlivé podnety pomocou farieb, čo umožňuje zohľadniť vo výsledkoch okrem rozumovej zložky aj zložku telesnú, emocionálnu a sociálnu. Výsledky tak prinášajú celkom realistický, presný a neskreslený pohľad, ktorý je nezastupiteľným podkladom pre ďalšie rozhodovanie, či už o forme konkrétneho rozvoja alebo plánovania budúcich zmien.

Produkty Balance Management môžete použiť všade tam, kde je potrebné získať objektívnu a neskreslenú informáciu o stereotypoch jednotlivcov a tímov, ich postojoch a spôsobu pohľadu na realitu. Vďaka tomu je možné otvorene o týchto postojoch komunikovať, pripraviť a plánovať zmeny alebo rozvoj celkom cielene a merateľne v závislosti na požadovanom výkone či stratégii.

V čom je meranie Balance Management celkom výnimočné?

  • meranie je prispôsobené „na mieru” organizácii a konkrétnemu tímu
  • časovo je nenáročné – trvá približne 20 minút on-line
  • nelimituje zamestnancov vzdelaním, pozíciou alebo predchádzajúcou skúsenosťou s iným testovaním
  • prináša podstatne hlbšie a komplexnejšie výsledky ako z bežne dostupných otázkových metód – je bez rozumovej korekcie
  • má vysokú citlivosť – máme možnosť porovnať zmeny už po niekoľkých mesiacoch
  • meriame mäkké parametre ako je napríklad množstvo energie (vieme predvídať syndróm vyhorenia), štylizácia, motivácia/demotivácia, komunikačná klima, efektivita, neetika, psycho-somatické prreťaženie, rizikové správanie, rozvojový potenciál a ďalšie

Čo Balance Management nie je?

  • Test a skúška – produkty nemerajú, čo ľudia vedia a poznajú, ale popisujú och stereotypy
  • Hodnotenie a porovnávanie– samotný stereotyp nikdy nie je “lepší” nebo “horší” a jeho kvalita je vždy závislá na prostredí, v ktorom sa daná osoba a tím vyskytuje
  • Nástroj kontroly – jedná sa o objektívne zmeraný podklad pre diskusiu
  • Univerzálne riešenie a návod – riešenie a spôsob práce s produktmi Balance Management je v každej organizácii rozdielne v závislosti na ich stratégiách a kultúre
Top