Home » Vzdelávanie » Povinné školenia vyplývajúce zo zákonov

Povinné školenia vyplývajúce zo zákonov

Zákonník práce musí dodržiavať každá spoločnosť, každá firma, ktorá má zamestnancov. Práve zákonník práce určuje školenia, ktoré sú povinné pre všetkých zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný bezplatne pre svojich zamestnancov zorganizovať tieto školenia v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky. Zákon prikazuje aj periodicitu, ktorá má byť dodržaná.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Na tomto školení sa dozviete zásady bezpečnosti pri práci. A nezáleží na tom, akú prácu vykonávate. Je povinné pre všetkých zamestnancov. Riadi sa Zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (MPSVR SR). Tento zákon tiež určuje povinnosti zamestnávateľa a práva zamestnanca. Sú právne predpisy upravujúce oblasť BOZP: Ústava SR, Zákonník práce, viaceré zákony a nariadenia.

Prvá pomoc

Školenie o poskytnutí prevej pomoci môže byť súčasťou školenia o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pokiaľ vykonávate prácu na rizikovom pracovisku, kde môže dôjsť ku zdravotným úrazom, zvyčajne absolvujete rozsiahlejšie školenie aj s nácvikom, ako prvú pomoc poskytnúť. Sú povolania, v ktorých je rozšírené školenie alebo kurz prvej pomoci povinný, napríklad povolanie vodičov.

Školenie vodičov referentských vozidiel

Ak vykonávate prácu, pri ktorej využívate služobné auto, ste povinní absolvovať školenie vodičov referentských vozidiel. Stanovuje to aj Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako predpisy BOZP súvisiace s prevádzkou vozidiel a riadi sa vyhláškami, niektorými zákonmi a nariadeniami. Nezáleží na tom, či využívate služobné vozidlo iba na služobné, alebo aj na súkromné účely. To je otázkou dohody vás a vášho zamestnávateľa. Ten vám však musí zabezpečiť toto školenie (niektorí ho nazývajú preškolenie vodičov) minimálne jeden krát za dva roky.

3 komentáre so far.

 1. Banby píše:

  STANOVISKO NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE ku zverejneným článkom

  Súčasná legislatíva nepozná pojem riadenie motorového vozidla referentským spôsobom. Používaním v bežnej praxi sa však tento pojem všeobecne zaužíval. V zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, je uvedený pod týmto pojmom pracovník, ktorý na pracovnej ceste vedie vozidlo prevádzkovateľa (zamestnávateľa).Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ukladá povinnosť zamestnávateľom najmenej raz za dva roky oboznamovať zamestnanca v rozsahu špecifikovanom v § 7. Toto oboznamovanie sa týka všetkých zamestnancov, teda aj vodičov motorových vozidiel. Oboznámenie musí byť preukázateľné. Tento zákon však neukladá povinnosť zamestnávateľa toto oboznamovanie vykonať u oprávnenej osoby – oboznamovanie je povinný vykonať sám zamestnávateľ. Ak zamestnávateľ chce, môže si na toto oboznamovanie najať (a zaplatiť) vzdelávaciu firmu, ktorá je oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v zmysle § 27 tohto zákona. Tento zákon nepozná „kartičku“.
  Prax uvádzaná v článku je teda výsledkom iného konania, ako vyžadovaného citovaným zákonom. Z uvedených dôvodov nie je potrebné meniť uvádzanú právnu normu.

  V zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas. Nakoľko v zmysle § 39 Zákonníka práce ods.1 medzi právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria aj technické predpisy a dopravné predpisy, pokiaľ riešia problematiku bezpečnosti práce zamestnancov a upravujú otázky tykajúce sa ochrany života a zdravia, zamestnávateľ je povinný preškoliť zamestnancov, ktorí v pracovnej dobe vedú vozidlo zamestnávateľa aj z týchto predpisov (technických a dopravných) ako súčasť bezpečnostných predpisov.
  Školenie vodičov referentov nemusí vykonávať autoškola, tak ako to bolo v požiadavkách vyhlášky č. 55/1991 Zb, ktorá bola zrušená zákonom č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, ale môže ho vykonávať sám zamestnávateľ alebo právnické a fyzické osoby v zmysle zákona, ktorí sú oprávnení na túto činnosť. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6, písm. c) zákona, je zamestnávateľ povinný informovať taktiež o opatreniach a o postupe v prípade poškodenia zdravia, vrátane poskytnutia prvej pomoci. Pokiaľ chce fyzická alebo právnická osoba vykonávať tieto školenia pre zamestnancov iného zamestnávateľa, požiada Národný inšpektorát práce o vydanie oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie na skupinu 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky (v rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov). Pre vedenie služobného motorového vozidla je potrebné uzavrieť medzi zamestnancom a zamestnávateľom „Oprávnenie na vedenie služobného motorového vozidla“ a „Dohodu o podmienkach zverenia osobného motorového vozidla na vedenie“, ktorá však môže byť aj obsahom kolektívnej zmluvy. Zamestnávateľ je ďalej povinný archivovať záznam o oboznámení zamestnanca v súlade s § 7 ods. 1 zákona.

 2. Melka píše:

  Pekný deň prajem!

  Som 5 rokov vo firme ako farmaceutický reprezentant. (Z toho 2,5 na MD resp. RD) ani raz sme BOZP školenie ani preškolenie vodičov nemali. Môže byt môj zamestnávateľ za to stíhaný? A čo ja, ako zamestnanec?

  Ďakujem!

 3. Eva Martinovičová píše:

  Dobrý deň, Melka, Vy ako zamestnanec nemôžete byť stíhaná. Zamestnávateľ je povinný dodržiavať Zákon o BOZP – 124/2006 Z.z., ktorého novela bola opätovne schválená v pôvodnom znení zo dňa 20.10.2011. K preškoleniu vodičov: súčasná legislatíva nepozná pojem riadenie motorového vozidla referentským spôsobom. Zamestnávateľ by mal v znení zákona 124/2006 Z.z. informovať všetkých zamestnancov o legislatívnych zmenách. Môže tak učiniť sám alebo externými pracovníkmi, ktorí sú spôsobilí vykonávať školenia v zmysle tohto zákona.

Top