Leadership – Vedenie ľudí

courses teacher images

Eva Martinovičová

/
Lektor

Stroje sa riadia, ľudia sa vedú.

Ciele tréningu

 • Naučiť sa riadiť seba a svoj čas, naučiť sa riadiť a využiť potenciál členov tímu tak, aby tím pracoval efektívne a dosahoval výborné výsledky.
 • Posilniť sebavedomie manažéra.
 • Využiť holistický princíp riadenia.

Cieľová skupina

Manažéri, vedúci oddelení, vedúci projektov, koučujúci manažéri, nadriadení, podriadení, ktorí sa pripravujú na manažérske pozície. Všetci, ktorí vedú ľudí a chcú sa naučiť, ako správne komunikovať s okolím a viesť svoj tím.

Témy tréningu

 • Manažér a líder
 • Osobnostná typológia – ako efektívne využiť potenciál člnov tímu
 • Komunikácia – neverbálna a verbálna (aktívne počúvanie, otázky, reflexia, námietky)
 • Telefonická a e-mailová komunikácia
 • Riešenie konfliktných situácií, vyjednávanie
 • Úspešný líder – situačné riadenie tímu a členov tímu s prihliadnutím na ich zručnosti, pripravenosť a motiváciu, pracovné štýly
 • Koučujúci prístup v praxi manažéra
 • Vedenie hodnotiacich pohovorov (hodnotenie, pochvala, pokarhanie)
 • Príprava a vedenie porád
 • Motivácia
 • Plánovanie času
 • Stres manažment

 

Trvanie: 2 dni