Typológia osobnosti

Tréning typológia osobnosti je zameraný na spoznanie druhu osobnosti. Získate praktické skúsenosti, ako prispôsobovať jednanie v závislosti na tom, aký druh osobnosti je váš obchodný partner. V prípade, že o tento tréning máte záujem, neváhajte nás nezáväzne kontaktovať na čísle 0903 553 300, alebo e-mailom martinovicova@edwell.sk.

Z obsahu tréningu vyberáme niektoré myšlienky

Základom spoznania iných je vlastné sebapoznanie. Iba cez samého seba dokážeme spoznávať iných ľudí. Dokážeme sa prispôsobiť a nastaviť použiteľné medziľudské stratégie komunikácie.

Poznáme rôzne typologické škály. Už v starom Grécku delili ľudí na štyri základné typy. Toto delenie používajú niektoré školy do dnešného dňa.

 • Flegmatik
 • Sangvinik
 • Cholerik
 • Melancholik

Ku akému typu patríte? A prečo?

Carl Gustav Jung, švajčiarsky psychológ – nasledovateľ Freuda, nadviazal na strú grécku typológiu. Rozdelil ľudí podľa postojov, racionálnych funkcií a iracionálnych funkcií.

Postoje podľa Junga

Ako vyjadrujeme svoje emócie? Extroverzia a introverzia – spôsob, akým vyjadrujeme naše energie.

 • Extroveri sú spoločenskí, komunikatívni, aktívni, bezstarostní.
 • Introverti sú uzavretí, plachí, dôkladní, opatrní, rozvážni.

Ako sa rozhodujeme:

Racionálne psychické funkcie: myslenie a cítenie – spôsob, akým sa rozhodujeme.

Orientácia na cieľ – myslenie. Ľudia, ktorí sú orientovaní na cieľ, dosiahnu ho bez ohľadu na svoje okolie a ostatných ľudí.

 • Extroverti orientovaní na cieľ sú formálni, nezaujatí a súťaživí.
 • Introverti orientovaní na cieľ sú objektívni, neosobní a presní.

Orientácia na vzťahy – cítenie. Ľudia, ktorí sú orientovaní na vzťahy, dosahujú svoje ciele tak, aby neublížili okoliu. Veľa razy im práve vzťahy zabránia splniť svoje ciele. Sú pre nich prvoradí ľudia. Napriek tomu ich poznáme ako ľudských nadriadených a kolegov, s ktorými dosiahnu aj tie najnáročnejšie ciele. Všetko je možné, iba pri tom nesmú trpieť ľudia a vzťahy s nimi.

 • Extroverti orientovaní na vzťahy sú osobní, prispôsobiví, angažovaní.
 • Introverti vďaka vzťahu k ľuďom sú priateľskí, ohľaduplní a dobrosrdeční.

Ako vnímame svet:

Iracionálne psychické funkcie: vnímanie formy a obsahu – spôsob, akým vnímame svet okolo nás.

 • Vnímanie formy – extroverti vnímajú formu globálne, vnímajú predstavy, inšpirácie, abstrakcie. Majú všeobecný nepriamy zmysel – sú zameraní na predstavivosť a budúce možnosti.
 • Vnímanie obsahu – introverti vnímajú obsah, vnímajú veci špecifické, praktické, reálne, presné. Sú zameraní na fakty, na prítomnosť. Pre nich je dôležité práve tu a práve teraz.

Skúste sa zaradiť. Aký typ osobnosti ste? A zaraďte podľa tejto typológie svojho nadriadeného, kolegov, obchodných partnerov. Bude sa vám s nimi ľahšie komunikovať, nájdete s nimi spoločnú reč. Pochopíte, prečo sú takí, akí sú, prečo rozprávajú a pracujú. Pochopíte, že sú iní a nebudete od nich očakávať reakcie a komunikáciu, ktoré sú vlastné vám.

Podobné články