Zásady ochrany osobných údajov

Firma EdWell s.r.o. sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Kontaktujte nás na adrese martinovicova@edwell.sk, ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa použitia vašich osobných údajov a radi Vám pomôžeme.

Používaním týchto stránok a / alebo našich služieb súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, ako je uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou našich Zmluvných podmienok použitia. že súhlasíte so zmluvnými podmienkami a zároveň súhlasíte s týmito pravidlami. V prípade zrážky pojmov použitých v zmluvných podmienkach a zásadách ochrany osobných údajov má prednosť dokument „Zásady ochrany osobných údajov“.

Obsah

 1. Definície použité v týchto pravidlách
 2. Zásady ochrany údajov, ktoré nasledujeme
 3. Aké máte práva týkajúce sa vašich osobných údajov
 4. Aké osobné údaje zhromažďujeme o vás
 5. Ako používame vaše osobné údaje
 6. Kto iný má prístup k vašim osobným údajom
 7. Ako zabezpečujeme vaše údaje
 8. Informácie o súboroch cookie
 9. Kontaktné informácie

Definícia

 • Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
 • Spracovanie – akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov.
 • Subjekt údajov – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané.
 • Dieťa – fyzická osoba mladšia ako 16 rokov.
 • My/nás – prevádzkovateľ

Zásady ochrany údajov

Zaväzujeme sa dodržiavať tieto zásady ochrany údajov:

 • Spracovanie podľa zákona, čestne a transparentne. Naše spracovateľské činnosti majú právny základ. Pred spracovaním osobných údajov vždy zvažujeme vaše práva. Na požiadanie Vám poskytneme informácie týkajúce sa spracovania.
 • Spracovanie je obmedzené na účel. Naše spracovateľské činnosti zodpovedajú účelu, pre ktorý boli zhromaždené osobné údaje.
 • Spracovanie sa vykonáva s minimálnymi údajmi. Zhromažďujeme a spracovávame iba minimálne množstvo osobných údajov potrebných na akýkoľvek účel.
 • Spracovanie je obmedzené časovým obdobím. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné.
 • Budeme sa snažiť zabezpečiť presnosť údajov.
 • Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili integritu a dôvernosť údajov.

Práva subjektov údajov

Subjekt údajov má nasledujúce práva:

 1. Právo na informácie – znamená, že musíte vedieť, či sa vaše osobné údaje spracovávajú; aké údaje sa zhromažďujú, odkiaľ sa získavajú a prečo a kým sú spracovávané.
 2. Právo na prístup – znamená, že máte právo na prístup k údajom zhromaždeným od/o vás. To zahŕňa vaše právo požiadať o kópiu zhromaždených osobných údajov a získať ich kópiu.
 3. Právo na opravu – znamená, že máte právo požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 4. Právo na vymazanie – čo znamená, že za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich záznamov.
 5. Právo obmedziť spracovanie – čo znamená, že za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov.
 6. Právo namietať proti spracovaniu – v niektorých prípadoch máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov, napríklad v prípade priameho marketingu.
 7. Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu – čo znamená, že máte právo vzniesť námietky proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania; a nepodlieha rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní. Toto právo môžete uplatniť vždy, keď dôjde k výsledku profilovania, ktorý vytvára právne účinky týkajúce sa vás alebo ktoré vás významne ovplyvňujú.
 8. Právo na prenos dát – máte právo na získanie osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte alebo ak je to možné, ako priamy prenos od jedného spracovateľa ku inému.
 9. Právo na podanie sťažnosti – v prípade, že odmietneme vašu žiadosť na základe práv prístupu, poskytneme vám dôvod, prečo. Ak nie ste spokojný so spôsobom spracovania Vašej žiadosti, kontaktujte nás.
 10. Právo na pomoc orgánu dohľadu – čo znamená, že máte právo na pomoc orgánu dohľadu a právo na iné opravné prostriedky, ako napríklad nárok na náhradu škody.
 11. Právo na zrušenie súhlasu – máte právo odobrať akýkoľvek daný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Informácie, ktoré ste nám poskytli

Môže to byť vaša e-mailová adresa, meno, fakturačná adresa, adresa domova atď. – hlavne informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme vám poskytli produkt/službu alebo aby sme zvýšili spokojnosť zákazníkov. Ukladáme informácie, ktoré ste nám poskytnete, aby ste mohli komentovať alebo vykonať iné aktivity na webových stránkach. Tieto informácie zahŕňajú napríklad vaše meno a e-mailovú adresu.

Automaticky zhromaždené informácie o vás

Patria sem informácie, ktoré sú automaticky ukladané prostredníctvom súborov cookie a iných nástrojov relácie. Napríklad informácie o vašom nákupnom košíku, vaša adresa IP, história nákupov (ak existuje) atď. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie vášej spokojnosti ako zákazníka. Ak používate naše služby alebo sa pozriete na obsah našich webových stránok, vaše aktivity môžu byť zaznamenané.

Informácie od našich partnerov

Od našich dôveryhodných partnerov zhromažďujeme informácie s potvrdením, že majú právny základ na zdieľanie týchto informácií s nami. Ide buď o informácie, ktoré ste im priamo poskytli, alebo o vás zhromaždili z iných právnych dôvodov. Pozrite si zoznam našich partnerov tu.

Verejne dostupné informácie

Mohli by sme získať informácie o vás, ktoré sú verejne dostupné.

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na:

 • Poskytovanie našich služieb. To zahŕňa napríklad registráciu vášho účtu; poskytovanie ďalších produktov a služieb, ktoré ste požadovali;
 • Poskytovanie propagačných predmetov na vašu žiadosť a komunikácia s vami vo vzťahu k týmto produktom a službám;
 • Komunikovať a komunikovať s vami;
 • Upozorňovať vás na zmeny akýchkoľvek služieb.
 • Zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníkov;
 • Splniť záväzok podľa zákona alebo zmluvy;

Vaše osobné údaje používame z oprávnených dôvodov a/alebo s vaším súhlasom.

Na základe uzatvorenia zmluvy alebo plnenia zmluvných záväzkov spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • identifikovať vás;
 • poskytovať službu alebo odosielať/ponúknuť produkt;
 • komunikovať buď s cieľom predaja alebo fakturácie;

Na základe oprávneného záujmu spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • aby sme vám poslali osobné ponuky * (od nás a/alebo našich starostlivo vybraných partnerov);
 • spravovať a analyzovať našu zákaznícku základňu (nákupné správanie a história) s cieľom zlepšiť kvalitu, rozmanitosť a dostupnosť produktov / služieb ponúkaných / poskytovaných;
 • vedie dotazníky týkajúce sa spokojnosti klientov;

Pokiaľ ste nás neinformovali inak, považujeme za to, že Vám ponúkame produkty/služby, ktoré sú podobné alebo rovnaké s vašim nákupným históriou/správaním pri prehliadaní, aby boli našimi oprávnenými záujmami.

S vaším súhlasom spracujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • posielať vám bulletiny a ponuky kampane (od nás a / alebo našich starostlivo vybraných partnerov);
 • na iné účely sme vás požiadali o súhlas;

Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme splnili záväzky vyplývajúce zo zákona a/alebo využili vaše osobné údaje pre možnosti vyplývajúce zo zákona. Vyhradzujeme si právo zhromažďovať anonymizované osobné údaje a používať takéto údaje. Využitie údajov mimo rámca týchto pravidiel budeme používať len vtedy, ak je anonymizované. Vaše informácie o fakturácii a ďalšie informácie zhromaždené o vás uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre účtovné účely alebo iné povinnosti vyplývajúce zo zákona, ale nie dlhšie ako 2 roky

Vaše osobné údaje sme mohli spracovať na ďalšie účely, ktoré tu nie sú uvedené, ale sú kompatibilné s pôvodným účelom, pre ktorý boli údaje zhromaždené. Za týmto účelom zabezpečíme, aby:

 • prepojenie medzi účelmi, kontextom a povahou osobných údajov je vhodné na ďalšie spracovanie;
 • ďalšie spracovanie by nepoškodilo vaše záujmy a
 • bolo by vhodné zabezpečiť spracovanie

Budeme vás informovať o akomkoľvek ďalšom spracovaní a účeloch.

Kto iný môže mať prístup k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje nezdieľame s cudzími ľuďmi. Osobné údaje o vás sú v niektorých prípadoch poskytované našim dôveryhodným partnerom, aby sme mohli buď poskytnúť vašu službu k vám alebo posilniť vaše skúsenosti so zákazníkmi. Vaše údaje zdieľame s:

Naši spracovatelia partneri:

V tejto chvíli nikto

Naši obchodní partneri:

V tejto chvíli nikto

Pripojené tretie strany:

V tejto chvíli nikto

Spolupracujeme iba so spracovateľskými partnermi, ktorí dokážu zabezpečiť primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje zverejňujeme tretím stranám alebo verejným činiteľom, keď to z právneho hľadiska zaväzujeme. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť tretím stranám, ak ste s nimi súhlasili alebo ak existujú iné právne dôvody.

Ako zabezpečujeme vaše údaje

Snažíme sa, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

 • Používame bezpečný protokol na komunikáciu a prenos dát (napríklad HTTPS).
 • Používame anonymizáciu a pseudonymizáciu tam, kde je to vhodné.
 • Sledujeme naše systémy pre možné zraniteľnosti a útoky.

Aj keď sa snažíme čo najlepšie, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií. Sľubujeme však, že informujeme príslušné orgány o narušeních údajov. Takisto vás budeme informovať, ak hrozia vaše práva alebo záujmy. Urobíme všetko, čo rozumne dokážeme, aby sme zabránili narušeniu bezpečnosti a pomáhali orgánom v prípade akýchkoľvek porušení.

Ak máte účet u nás, vezmite na vedomie, že musíte mať svoje užívateľské meno a heslo tajné.

Deti

Nechceme zbierať ani vedome zhromažďovať informácie od detí. Naše služby sa nezameriavajú na deti.

Cookies a ďalšie technológie, ktoré používame

Používame súbory cookie a / alebo podobné technológie na analýzu správania zákazníkov, správu webových stránok, sledovanie pohybov používateľov a zhromažďovanie informácií o používateľoch. To sa deje s cieľom prispôsobiť a zlepšiť svoje skúsenosti s nami.

Cookie je malý textový súbor uložený v počítači. Súbory cookie ukladajú informácie, ktoré slúžia na to, aby pracovali na stránkach. K cookies vytvoreným našimi webovými stránkami pristupujeme len. Súbory cookie môžete ovládať na úrovni prehliadača. Výber deaktivácie súborov cookie môže brániť používaniu určitých funkcií.

Cookies používame na nasledujúce účely:

 • Potrebné súbory cookie – tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby ste mohli používať niektoré dôležité funkcie na našich webových stránkach, napríklad prihlásenie. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne osobné údaje.
 • Funkčné súbory cookie – tieto súbory cookie poskytujú funkcie, ktoré umožňujú pohodlnejšie používanie našich služieb a umožňujú poskytovať viac personalizovaných funkcií. Napríklad si môžu zapamätať vaše meno a e-mail vo formulároch komentárov, takže nemusíte tieto informácie opätovne zadávať pri ďalšom komentovaní.
 • Súbory cookie služby Analytics – tieto súbory cookie slúžia na sledovanie používania a výkonnosti našich webových stránok a služieb
 • Reklamné súbory cookie – tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy dôležité. Okrem toho sa používajú na obmedzenie počtu zobrazení reklamy. Obyčajne sa umiestňujú na webovú stránku prostredníctvom reklamných sietí s povolením prevádzkovateľa webových stránok. Tieto súbory cookie si pamätajú, že ste navštívili webové stránky a tieto informácie sa zdieľajú s inými organizáciami, ako sú inzerenti. Často súbory na zacielenie alebo reklamné súbory cookie budú prepojené s funkciami stránok, ktoré poskytuje iná organizácia.

Pomocou nastavení prehliadača môžete odstrániť súbory cookie uložené vo vašom počítači. Prípadne môžete ovládať niektoré súbory cookie tretích strán pomocou platformy na vylepšenie ochrany osobných údajov, ako napríklad optout.aboutads.info alebo youronlinechoices.com. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na stránke allaboutcookies.org.

Na meranie návštevnosti na našej stránke používame nástroj Google Analytics. Spoločnosť Google má vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré tu môžete skontrolovať. Ak chcete, aby služba Google Analytics nepoužívala sledovanie, prejdite na stránku odhlásenia služby Google Analytics.

Kontaktné informácie

Úrad na ochranu osobných údajov

http://www.dataprotection.gov.sk/

statny.dozor@pdp.gov.sk

+421 2 32 31 32 14

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo vykonať zmenu týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Posledná zmena bola vykonaná 1.5.2018.